Driftföreskrifter och ISPS

Hamnverksamheten styrs av många regler, förordningar och föreskrifter. På den här sidan kan du läsa om några av de viktigaste.

Driftföreskrifter

Driftföreskrifterna är fastställda av Hamnmyndigheten. De gäller parallellt med Hamnordning och allmänna författningar. Syftet med driftföreskrifterna är att säkerställa god ordning och säkerhet inom Mälarhamnars verksamhetsområde.

Verksamheten regleras även av anvisningar och rekommendationer utfärdade av ’Svenska Petroleum och biodrivmedel Institutet’ (SPBI), ’Svenskt Oljehamnsforum’ (SOHF) och senaste utgåvan av ’International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals’ (ISGOTT).  Även ’ILO code of practice safety and health in ports’ styr vår verksamhet.

ISPS

Sjöfartsskyddet regleras av ISPS koden. Hamnmyndigheten kan meddela särskilda säkerhetsbestämmelser vid varje enskilt anlöp. Det  är den som nyttjar kajer och andra anläggningar inom hamnanläggningen som måste ha god kännedom om föreskrifterna samt se till att underställd eller inhyrd personal delges och tillämpar dem.

Hamnanläggningen avser den del som är avgränsad med staket och grindar. Till hamnanläggningen äger endast behöriga personer, fordon samt aviserat/bokat gods tillträde.

Under vistelsen inom hamnanläggningen, utanför fordonet, ska samtliga chaufförer och andra bära en giltig legitimation (id-kort, körkort, av hamnen utfärdat id-kort) synlig på bröstet eller på annan plats där legitimationen/id-kortet är lätt att se och läsa. Tillträdesvägarna ska respekteras

Besättningslista ska lämnas till gate Västerås respektive Köping för varje ankommande fartyg vid respektive kaj.

Styrande dokument:

Driftföreskrifter.pdf
(Driftföreskrifter-i-utskriftformat.pdf)

Sjöfartsskydd i områden där Mälarhamnar AB är verksamhetsansvarig.pdf

Id Hamnanläggningar.pdf

Karta över hamnarna med tillträdesvägar

Terminalbestämmelser 1989.pdf

Har du frågor, kontaktar du säkerhetsansvariga (PFSO eller biträdande PFSO)